pörtləmə : “Pörtləmək1”dən f.is.
pörtləmə 2: “Pörtləmək2”dən f.is.