sentimental : [fr.] sif.
1. Sentimentalizmlə əlaqədar olan, sentimentalizmlə bağlı olan. Sentimental əsər. Sentimental mövzu.
2. Çox tez təsirlənən, mütəəssir olan, həddindən artıq həssas olan, hissə qapılan. Sentimental adam. Sentimental hisslər. – [Reyhan Şahsuvarova:] Görünür, siz o gecə çox sentimental bir əhvali-ruhiyyədəymişsiniz. İ.Əfəndiyev.