sovxoz : [rus. “sovetskoe xozəystvo” söz. ixtisarı] Dövlətə tabe olan kollektiv kənd təsərrüfatı; təsərrüfat birliyi. Qoyunçuluq sovxozu. Taxılçılıq sovxozu. Sovxoz direktoru. Sovxoz təsərrüfatı. – Sovxoz fəhlələri əllərində böyük zənbillər plantasiyalara yayılmışdılar. H.Seyidbəyli. Sov.İKP – Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası.