• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для pick one's nose (142 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qırmızı burun copper-nose noun general
burun nose noun general
burundan qanaxma nose-bleed noun general
sivriuclu külüng pick noun general
şişuclu külüng pick noun general
burun körpücükyü bridge of the nose noun general
qaşarası bridge of the nose noun general
qartalburunluq having aquiline nose noun general
tişə pick noun general
adapter pick-up noun general
şişburun pointed nose noun general
fındıqburun pug nose noun general
fırtıqlı burun snotty nose noun general
fındıqburun turned-up nose noun general
birindən narazı qalmaq have a bone to pick with smb. noun idiomatic
birindən incimək have a bone to pick with smb. noun idiomatic
duyma qabiliyyəti nose noun general
iy duyğusu nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
seçim pick noun general
seçmə pick noun general
boymadərən nose-bleed noun botanical
qanotu nose-bleed noun botanical
ön hissə nose noun general
seçilmiş hissə pick noun general
məhsulun birdəfəlik yığılan hissəsi pick noun general
zərbə pick noun general
imsiləmək nose verb general
iyləmək nose verb general
duymaq nose out verb general
iylə tanımaq nose out verb general
başa düşmək nose out verb general
sezmək nose out verb general
ayırmaq pick verb general
seçmək pick verb general
burnu qanamaq bleed at the nose verb general
fınxırmaq blow one's nose verb general
fırtığı silmək blow one's nose verb general
maqqaşlatmaq cause smb. to pick with tweezers verb general
dimdikləşdirmək cause to pick verb general
dimdiklətdirmək cause to pick verb general
burnuna çırtma vurmaq give a fillip on the nose verb general
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose verb general
burunlamaq nose verb general
burunlaşmaq nose each other verb general
əmma qoymaq pick verb general
külüngləmək pick verb general
gəmirmək pick a bone verb general
arıdılmaq pick be picked out verb general
giləmeyvə toplamaq pick berries verb general
yolmaq pick off verb general
yoluşdurmaq pick off verb general
dişini qurdalamaq pick one's teeth verb general
yollanmaq pick one's way verb general
arımaq pick out verb general
seçmək pick out verb general
sonalamaq pick out verb general
üzləmək pick out verb general
arıtlamaq pick out verb general
əldə eləmək pick up verb general
götürmək pick up verb general
külüngləmək pick up verb general
şəkləmək pick up verb general
qaldırmaq pick up verb general
sürətlənmək pick up speed verb general
sürət yığmaq pick up speed verb general
iy bilmək pick up the smell verb general
iy hiss etmək pick up the smell verb general
bənövşə yığmaq pick violets verb general
maqqaşlamaq pick with tweezers verb general
burnunu dürtmək poke one's nose verb general
burnunu soxmaq poke one's nose verb general
başqasının işinə başını soxmaq poke one's nose into other people's affairs verb general
burnunu ovuşdurmaq rub smb.'s nose in verb general
burnunu dürtmək thrust one's nose verb general
öcəşmək try to pick a quarrel verb general
duymaq nose verb general
sezmək nose verb general
ehtiyatla irəliləmək nose out verb general
dərmək pick verb general
götürmək pick verb general
yığmaq pick verb general
iylə tapmaq nose verb general
iyləyib tapmaq nose verb general
çıxartmaq pick verb general
burnu ilə itələyib açmaq nose verb general
axtarmaq pick verb general
axtarıb tapmaq nose verb general
axtarmaq nose verb general
dənləmək pick verb general
dimdikləmək pick verb general
eşələmək pick verb general
qurdalamaq pick verb general
deşik açmaq pick verb general
deşmək pick verb general
torpağı külünglə yumşaltmaq pick verb general
yolmaq pick verb general
didmək pick verb general
oğurlamaq pick verb general
qartalburun aquiline nose adjective general
qartalburunlu aquiline nose adjective general
imsik having a good nose adjective general
donqarburun with an aquiline nose adjective general
donqarburunlu with an aquiline nose adjective general
çiynində pick-a-back adverb general
dalında pick-a-back adverb general
burnunun ucunda in front of nose adverb general
burun-buruna nose to nose adverb general
burnunun ucunda under smb.'s nose adverb general
axtarıb tapmaq nose after phrases general
axtarmaq nose after phrases general
axtarıb tapmaq nose for phrases general
axtarmaq nose for phrases general
bir kəslə haqq-hesab çəkmək pick a bone with smb. phrases general
bir kəslə hesabı çürütmək pick a bone with smb. phrases general
bir kəslə bəhanə üçün bəhanə axtarmaq pick a quarrel with smb. phrases general
tələbkar olmaq pick and choose phrases general
vasvası olmaq pick and choose phrases general
xırda oğurluqla məşğul olmaq pick and steal phrases general
yolunu seçmək pick one's way phrases general
ağzında çıxan sözü bilmək pick one's words phrases general
izə düşmək pick the scent phrases general
kökəlmək pick up flesh phrases general
yoğunlaşmaq pick up flesh phrases general
telefon dəstəyini götürmək pick up the receiver phrases general
telefon dəstəyini qaldırmaq pick up the receiver phrases general
hesabı ödəməyi üzərinə götürmək pick up the tab phrases general
burnunu başqalarının işinə soxmaq poke one's nose into other people's affairs phrases general
vurmaq take a pick phrases general
ağzını yamsılamaq thumb one's nose at smb. phrases general
sataşmaq thumb one's nose at smb. phrases general
özünü yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnunu yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnundan uzağı görməmək not see an inch before one's nose phrases general
qulp qoymaq pick holes phrases general
quş qoymaq pick holes phrases general
bir kəsin cibinə girmək pick smb.'s pocket phrases general
özünü uca tutmaq turn up one's nose phrases general
it itin ayağını basmaz crow will not pick out crow's eyes phrases proverb
İt itin ayağına basmaz Hawk will not pick hawk's eyes out phrases proverb
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
pick one's nose burnunu eşələmək verb general
pick one's nose burnunu qurdalamaq verb general