• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для qeyri elmi (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-normallıq abnormality noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
elmi işçi academic noun general
uçma elmi aeronautics noun general
uçuş elmi aeronautics noun general
təyyarəçilik elmi aeronautics noun general
qeyri-professional amateur noun general
qeyri-professionallıq amateurishness noun general
qeyri-professionallıq amateurship noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguity noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguousness noun general
qeyri-təbiilik artificiality noun general
qeyri-təbiilik artificialness noun general
nücum elmi astrology noun general
qeyri-qanuni doğulma bastardly noun general
qeyri-ciddilik boyishness noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
qeyri-leqallıq clandestinity noun general
elmi nəzəriyyə doctrine noun general
qeyri-müəyyənlik doubtfulness noun general
qeyri-adi eccentric noun general
qeyri-adilik eccentricity noun general
qeyri-müəyyənlik evasiveness noun general
qeyri-səmimilik evasiveness noun general
qeyri-adilik exclusiveness noun general
qeyri-adi exotic noun general
qeyri-adilik fabulousness noun general
qeyri-ciddilik flippancy noun general
bağçılıq elmi fruit-growing noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
tarix elmi history noun general
qeyri-qanunilik illegality noun general
qeyri-bərabərlik imbalance noun general
qeyri-mümkünlük impossibility noun general
qeyri-dəqiqlik inaccuracy noun general
qeyri-dəqiqlik inexactitude noun general
qeyri-həssaslıq insensibility noun general
qeyri-səmimilik insincerity noun general
elmi-tədqiqat müəssisəis institute noun general
qeyri-müntəzəm iş jobbing noun general
qeyri-bərabərlik lability noun general
qeyri-ciddilik laxity noun general
qeyri-ciddilik levity noun general
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence noun general
qeyri-müəyyənlik nebulousness noun general
elmi ədəbiyyat non-fiction noun general
qeyri-adilik oddity noun general
qeyri-adilik oddness noun general
qeyri-bərabərlik odds noun general
qeyri-şəffaflıq opaqueness noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
qeyri-adilik rareness noun general
elmi-tədqiqat işi research noun general
bəlağət elmi rhetoric noun general
qeyri-şəffaflıq tarnish noun general
qeyri-təbiilik theatricality noun general
din elmi theology noun general
elmi əsər tract noun general
elmi əsər tractate noun general
elmi əsər treatise noun general
qeyri-səmimilik unkindness noun general
qeyri-reallıq unreality noun general
qeyri-sabitlik unsteadiness noun general
qeyri-sabitlik variability noun general
qeyri-müntəzəmlik irregularity noun general
qeyri-təbiilik abnormality noun general
elmi dərəcə academic degree noun general
qeyri-təbiilik affectation noun general
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior noun general
qeyri-əxlaqilik amorality noun general
qeyri-elmilik antiscientific character noun general
qeyri-simmetriklik asymmetry noun general
qeyri-məhsuldarlıq barrenness noun general
qeyri-obyektivlik bias noun general
kabinet elmi book learning noun general
qeyri-mütənahilik boundlessness noun general
qeyri-sabitlik changeability noun general
elmi-kəf chiromancy noun general
qeyri-ədəbi dil colloquial language noun general
elmi mübahisə debate noun general
qeyri-sərbəstlik dependence noun general
qeyri-qabillik disability noun general
qeyri-münasiblik discrepancy noun general
qeyri-müvafiqlik discrepancy noun general
qeyri-mütənasiblik disproportion noun general
qeyri-kafilik dissatisfaction noun general
qeyri-məmnunluq dissatisfaction noun general
qeyri-mütənahilik endlessness noun general
qeyri-adı istedad extraordinary talent noun general
qeyri-həqiqilik falseness noun general
qeyri-həqiqilik falsity noun general
qeyri-səmimilik hypocrisy noun general
qeyri-hüquqilik illegality noun general
qeyri-leqallıq illegality noun general
qeyri-qanunilik illegibility noun general
qeyri-hüquqilik illegitimacy noun general
qeyri-məntiqilik illogicality noun general
qeyri-maddilik immateriality noun general
qeyri-kamillik immaturity noun general
qeyri-mütəhərriklik immobility noun general
qeyri-əxlaqilik immorality noun general
qeyri-mükəmməllik imperfection noun general
qeyri-təkmillik imperfection noun general
qeyri-həyatilik impracticability noun general
qeyri-reallıq impracticability noun general
qeyri-düzgünlük inaccuracy noun general
qeyri-fəallıq inactivity noun general
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy noun general
qeyri-müvafiqlik incompatibility noun general
qeyri-mükəmməllik incompletion noun general
qeyri-münasiblik incongruousness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsequence noun general
qeyri-həssaslıq inconsiderateness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsistency noun general
qeyri-sabitlik inconstancy noun general
qeyri-müəyyənlik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indetermination noun general
qeyri-bərabərlik inequality noun general
qeyri-dəqiqlik inexactness noun general
qeyri-münbitlik infertility noun general
qeyri-mütənahilik infinity noun general
qeyri-rəsmilik informality noun general
qeyri-harmoniklik inharmoniousness noun general
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease noun general
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor noun general
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent noun general
qeyri-həssaslıq insensitivity noun general
qeyri-stabillik instability noun general
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency noun general
qeyri-iradilik involuntariness noun general
qeyri-ixtiyarilik involuntariness noun general
qeyri-şüurilik involuntariness noun general
qeyri-nizamilik irregularity noun general
qeyri-sərbəstlik lack of initiative noun general
qeyri-ciddilik lack of seriousness noun general
qeyri-mütəşəkkillik lack of system noun general
elmi məruzə lecture noun general
qeyri-ciddilik lightness noun general
qeyri-məhdudluq limitlessness noun general
qeyri-varlıq non-entity noun general
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence noun general
qeyri-şəffaflıq opacity noun general
qeyri-fəallıq passiveness noun general
qeyri-fəallıq passivity noun general
qeyri-səmimilik pretence noun general
qeyri-səmimilik pretense noun general
irqi qeyri-obyektivlik racial bias noun general
elmi ekspedisiya research expedition noun general
elmi əməkdaş researcher noun general
elmi-bəyan rhetoric noun general
elmi işçi scholar noun general
elmi-fantastik roman science-fiction novel noun general
elmi bəhs scientific debate noun general
elmi dərəcə scientific degree noun general
elmi ədəbiyyat scientific literature noun general
elmi ezamiyyət scientific mission noun general
elmi iş scientific work noun general
elmi ictimaiyyət scientific world noun general
elmi işçi scientist noun general
elmi xadim scientist noun general
qeyri-adilik singularity noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
elmi-ilahi theology noun general
ilahiyyət elmi theology noun general
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics noun general
qeyri-məqbulluq unacceptability noun general
qeyri-məlumluq uncertainty noun general
qeyri-ritmilik unevenness noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness noun general
qeyri-həyatilik unreality noun general
qeyri-çəkingənlik unrestraint noun general
qeyri-kafi unsatisfactory noun general
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness noun general
qeyri-sağlam unsound noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence noun general
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination noun medical
mamalıq elmi tocology noun medical
istehkam elmi fortification noun military
qeyri-siravi çavuş non-combatant noun military
qeyri-siravi əsgər non-combatant noun military
xalq qeyri-nizami qoşunu militia noun history
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
qeyri-sərbəstlik constraint noun general
qeyri-ciddi münasibət dalliance noun general
elmi ad degree noun general
elmi əsər dissertation noun general
iqtisadiyyat elmi economics noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qeyri-adilik extravagance noun general
şura üzvünün elmi adı fellowship noun general
qeyri-sabitlik fluidity noun general
qeyri-ciddilik futility noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
qeyri-sabitlik mobility noun general
qeyri-aydınlıq opacity noun general
qeyri-müəyyənlik opacity noun general
qeyri-adi təzahür outburst noun general
qeyri-real phantasm noun general
qeyri-adi istedadlı adam prodigy noun general
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy noun general
elmi sovet senate noun general
qeyri-təbii studied noun general
qeyri-müəyyənlik suspense noun general
qeyri-müəyyənlik tortuosity noun general
qeyri-səmimilik tortuosity noun general
qeyri-müntəzəmlik unevenness noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
qeyri-müəyyənlik limbo noun general
qeyri-kommersiya non-profit noun general
qeyri-obyektiv biased noun general
qeyri-müntəzəmlik intermission noun medical
qeyri-adilik kink noun figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation noun figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider noun figurative meaning
gəmiçilik elmi navigation noun nautical
qeyri-iradi tələbat appetite noun general
gizli elmi tədqiqat müəssisəsi backroom noun general
qeyri-müəyyənlik equivocality noun general
elmi tədqiqat müəssisəsi establishment noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship noun general
qeyri-qanuni gəlir graft noun general
qeyri-səmimilik hollowness noun general
qeyri-müntəzəmlik jam noun general
avtomatik elmi-tədqiqat stansiyası probe noun general
qeyri-müəyyənlik toss-up noun general
qeyri-adi hadisə phenomenon noun spoken language
qeyri-müəyyənlik generality noun general
qeyri-obyektivlik odds noun general
elmi-tədqiqat institutu school noun general
qeyri-məhsuldar poor noun general
elmi hesabat paper noun general
uşağın qeyri-qanuni doğulmasını sübut etmək bastardise verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
qeyri-qanuni elan etmək outlaw verb general
qeyri-dəqiq tələffüz etmək slur verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
qeyri-səmimi olmaq be insincere verb general
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. verb general
qeyri-səmimi olmag feign verb general
qeyri-kafi almaq get a bad mark verb general
qeyri-kafi qiymət almaq get a bad mark verb general
elmi ad almaq get a degree verb general
qeyri-qanuni ov eləmək poach verb general
qeyri-iradi vəd vermək promise voluntarily verb general
elmi baxımdan sübut etmək prove scientifically verb general
qeyri-qanuni etmək null verb law
universitetdə elmi dərəcə almaq commence verb general
qeyri-ciddi yanaşmaq dally verb general
qeyri-qanuni yiyələnmək misappropriate verb general
gecə qeyri-qanuni işlə məşğul olmaq moonlight verb general
qeyri-ixtiyari dartılmaq jerk verb general
elmi müşahidə aparmaq observe verb general
seçki bülleteninin nəticələrinin qeyri-qanuni hesab edilməsini tələb etmək challenge verb general
qeyri-normal abnormal adjective general
qeyri-təbii affected adjective general
qeyri-professional amateur adjective general
qeyri-peşəkar amateurish adjective general
qeyri-adi anomalistic adjective general
qeyri-adi anomalistical adjective general
qeyri-adi anomalous adjective general
qeyri-düzgün anomalous adjective general
qeyri-normal anomalous adjective general
qeyri-üzvi anorganic adjective general
qeyri-ictimai antisocial adjective general
qeyri-plastik aplastic adjective general
qeyri-həqiqi apparitional adjective general
qeyri-təbii artificial adjective general
qeyri-səciyyəvi atypical adjective general
qeyri-tipik atypical adjective general
qeyri-iradi automatic adjective general
qeyri-şüuri automatic adjective general
qeyri-insani barbarous adjective general
qeyri-qanuni bastard adjective general
qeyri-cismani bodiless adjective general
qeyri-maddi bodiless adjective general
qeyri-sərbəst bound adjective general
qeyri-hərbi civilian adjective general
qeyri-leqal clandestine adjective general
qeyri-təbii constrained adjective general
qeyri-normal contranatural adjective general
qeyri-təbii contranatural adjective general
qeyri-sağlam decadent adjective general
qeyri-mükəmməl defective adjective general
qeyri-mükəmməl deficient adjective general
qeyri-qanaətbəxş deficient adjective general
qeyri-sistematik desultory adjective general
qeyri-səmimi devious adjective general
qeyri-müntəzəm discontinuous adjective general
qeyri-səmimi disingenuous adjective general
qeyri-mütəşəkkil disorganised adjective general
qeyri-proporsional disproportionate adjective general
qeyri-səmimi double-tongued adjective general
qeyri-adi dreamlike adjective general