• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для sıxılma qabiliyyəti olan (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
hopdurma qabiliyyəti absorbency noun general
sorma qabiliyyəti absorbency noun general
udma qabiliyyəti absorbency noun general
əli olan accessary noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
cavabdeh olan answerer noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
federasiya əleyhinə olan antifederalist noun general
süni olan şey artificiality noun general
süni olan şey artificialness noun general
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
sıxılma bewilderment noun general
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight noun general
zamin olan bondsman noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
estradası olan restoran cabaret noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
daşınmağa imkan olan əmlak chattel noun general
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city noun general
yapışma qabiliyyəti clamminess noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
sıxılma compression noun general
sıxılma confusion noun general
sıxılma constriction noun general
içində olan şey content noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
sıxılma contractility noun general
sıxlaşma qabiliyyəti contractility noun general
dönmə qabiliyyəti convertability noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
əlaqədar olan bir şey correlate noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate noun general
öhdədə olan dependant noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
ürəyi sıxılma distemper noun general
gözəl danışma qabiliyyəti eloquence noun general
partlama qabiliyyəti explosiveness noun general
ifrat baxışları olan extremist noun general
görmə qabiliyyəti eyesight noun general
duyma qabiliyyəti feeling noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti flexibility noun general
üzmə qabiliyyəti floatability noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
elastiklik qabiliyyəti give noun general
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile noun general
ürəyi sıxılma grumps noun general
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat noun general
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound noun general
eşitləmə qabiliyyəti hearing noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse noun general
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti ingenuity noun general
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage noun general
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife noun general
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance noun general
yas içində olan mourner noun general
ürəyi sıxılma mulligrubs noun general
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity noun general
gündəlik lazım olan mallar necessaries noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
əhalisi az olan ərazi outback noun general
əhalisi az olan yer outback noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bayırda olan bir kəs outsider noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
piknikdə olan picnicker noun general
meyvədə olan xırda çəyirdək pip noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti plasticity noun general
zamin olan pledger noun general
asanlıqla əyilə bilmə qabiliyyəti pliability noun general
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
sıxılma pressing noun general
özündən razı olan prig noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
ehtiyatda olan at remount noun general
lazım olan şey requisite noun general
mineral suyu olan kurort spa noun general
zamin olan sponsor noun general
sıxılma squeeze noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
zamin olan underwriter noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
həyat qabiliyyəti vitality noun general
yaşamaq qabiliyyəti vitality noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulmanlı olan ağ wash-linen noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
cavan olan youngster noun general
gənc olan youngster noun general
yaşama qabiliyyəti viability noun general
əlbir olan accomplice noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
udma qabiliyyəti absorbing capacity noun general
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity noun general
absorbsiya qabiliyyəti absorptivity noun general
udma qabiliyyəti absorptivity noun general
dəyişmə qabiliyyəti alternation noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
olan being noun general
anadan olan gün birthday noun general
laxtalanma qabiliyyəti coagulability noun general
yanıcılıq qabiliyyəti combustibility noun general
yanma qabiliyyəti combustibility noun general
olan existing noun general
partlama qabiliyyəti explosibility noun general
alışma qabiliyyəti flammability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy ability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy property noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
yanma qabiliyyəti inflammability noun general
hərəkətdə olan lay moving layer noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
tez xarab olan yük perishables noun general
ştatda olan işçi permanent employee noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
sıxılma təsiri pressure effect noun general
sıxılma dərəcəsi ratio of compression noun general
yanacaqların reaksiya qabiliyyəti reactivity of fuel noun general
iste'fada olan polkovnik retired colonel noun general
sıxılma qabiliyyəti squeeze noun general
mayelərin sıxılma qabiliyyəti squeeze of liquids noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld noun general
həyat qabiliyyəti viability noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
sıxılma wringing noun general
ürəyi sıxılma grouch noun spoken language
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
məzuniyyətdə olan adam vacationist noun medical
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant noun law
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity noun physics
keçiricilik qabiliyyəti conduction noun physics
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
əksetmə qabiliyyəti resolution noun computer
ayrı olan şərti jarqon argot noun linguistic
ehtiyatda olan reservist noun military
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention noun idiomatic
katolik dininə mənsub olan catholic noun church
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
buxarlanma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uçma qabiliyyəti volatility noun chemistry
tək olan söz singular noun grammatical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ikonalara əks olan iconoclast noun history
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
sıxılma abashment noun general
məhəbbət əlaqəsində olan amour noun general
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
özünüidarəsi olan şəhər borough noun general
bir qrupa mənsub olan adam brother noun general
bir təşkilata mənsub olan adam brother noun general
uzaqvurma qabiliyyəti carry noun general
təsadüfi olan chance noun general
sıxılma clutch noun general
dərk etmə qabiliyyəti cognition noun general
müstəmləkəsi olan colonial noun general
elektrik nəql etmə qabiliyyəti conductivity noun general
sıxılma constraint noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti contrivance noun general
bişirilməli olan ərzaq cooker noun general
ərimə qabiliyyəti dissolubility noun general
həll olunma qabiliyyəti dissolubility noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
düzgün qavrama qabiliyyəti ear noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
manevr etmə qabiliyyəti flexibility noun general
uyğunlaşma qabiliyyəti flexibility noun general
havada olan toz fog noun general
havada olan tüstü fog noun general
tərkibində qızıl olan qum gravel noun general
dərhal anlama qabiliyyəti grip noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
dərhal qavrama qabiliyyəti grip noun general
qumu olan gritty noun general
əməyə olan tələb labour-market noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
az ölçüdə olan minority noun general
az sayda olan minority noun general
müasir olan modernity noun general
ürəyi sıxılma mumps noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
fındıq bol olan yer nutty noun general
qoz bol olan yer nutty noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
üzücü olan bir şey oppressor noun general
hazır xörək olan yeməkxana ordinary noun general
köməkdən məhrum olan adam orphan noun general
qayğıdan məhrum olan adam orphan noun general
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox noun general
dad bilmə qabiliyyəti palate noun general
sıxılma pinch noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
kisəli heyvanlarda olan cibəbənzər boşluq pouch noun general
yadda saxlama qabiliyyəti retention noun general
dəniz sahilində olan kurort seaside noun general
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
eni olan spread noun general
ölçüsü olan spread noun general
uzunluğu olan spread noun general
təkər izi olan yol trackway noun general
himayə altında olan tutelage noun general
qəyyumluqda olan tutelage noun general
mühakimə qabiliyyəti understanding noun general
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
ağacın gövdəsində olan şiş wart noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan geek noun general
sıxılma tightness noun American
zamin olan bail noun law
miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət vector noun physics
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyatda olan oyunçu reserve noun sport
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
pişik fəsiləsinə daxil olan heyvanlar cat noun zoological
ekvator xəttinə müvazi olan xəyali xətlər parallel noun geographical
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway
yüksəkdə olan yarımşəffaf uzunsoz bulud cirrus noun general
yumurta olan yuva clutch noun general
icma hüquqlarına sahib olan adam commoner noun general
zamin olan engager noun general
saxtakarlıqla məşğul olan forger noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
markizanın hüquqlarına bərabər hüquqları olan qadın marchioness noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
ən çox lazım olan şeylər necessity noun general
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
məntiqcə əks olan obverse noun general
məntiqcə zidd olan obverse noun general
iki hissədən ibarət olan əşyalar pair noun general
vero