dram :
1. Bax drama. Hələ 1932-ci ildən düşünməkdə olduğu “Əfqanıstan” dramı üzərində Cabbarlı daha ciddi çalışmaq niyyətində idi. M.Arif.
2. Sif. mənasında. Dram janrı. Dövlət dram teatrı. Dram əsərləri.