ensiklopedik : sif. [fr.]
1. Ensiklopediya mahiyyətində olan. Ensiklopedik lüğət.
2. Elmin bir çox sahələrini əhatə edən; hər şeyi qavrayan, çoxcəhətli. Ensiklopedik məlumat. Ensiklopedik bilik.