etnoqraf : [yun. ethnos və grapho] Etnoqrafiya mütəxəssisi.