komediya : [yun. komodia, əsli lat. comoedia]
1. Gülməli, məzəli, yaxud satirik məzmunlu dram əsəri. “Şamdan bəy” komediyasında da yazıçı bizi keçmişin iyrənc tiplərindən biri ilə tanış edir. M.Arif. [Ü.Hacıbəyov] məhz M.F.Axundzadə və C.Məmmədquluzadənin dramaturji üslubunu izləyərək.. misli görünməmiş komediyalar yazmışdır. Ə. Sultanlı. // Bu cür əsərin səhnə tamaşası. Qədim vaxtlarda komediyanı yunanilər gülüş üçün çıxardardılar. N.Nərimanov.
2. məc. Gülməli, əyləncəli hadisə haqqında. Bu lap komediya oldu.
3. məc. Hər hansı bir məqsədlə özünü bu və ya başqa rolda göstərmə; riyakarlıq, ikiüzlülük. _ Komediya oynamaq – özünü riyakarcasına aparmaq.