konstitusiya : [lat. constitutio – quruluş] Bir dövlətin ictimai və dövlət qurulu- şunu, seçki sistemini, dövlət orqanlarının fəaliyyət və təşkilat prinsiplərini, vətəndaşların əsas hüquq və vəzifələrini müəyyən edən əsas qanunu. Azərbaycan Konstitusiyası. Demokratik konstitusiya. Konstitusiyanın maddələri.