konvent : [lat. conventus-dan] Bəzi ölkələrdə: xüsusi qanunvericilik hüququna malik olan seçkili orqanların adı; şura, məclis. _ Milli konvent – XVIII əsrin axırlarında Fransa burjua inqilabı dövründə milli məclis.