məkr : is. [ər.] Hiylə, biclik, kələk. [Vəzir:] Ay ləçər, bu necə məkrdir mənim başıma gətirirsən? M.F.Axundzadə. [Bəhram:] Madam ki, bütün insanlar məkr və təzvir ilə öz məqsədlərinə yetişirlər, nə səbəbə mən hiylə qarşısında hiylə işlətməyim? C.Cabbarlı. _ Məkr etmək (eləmək) – hiylə işlətmək, hiylə etmək, aldatmaq. Nigar pəncərədən baxar; Məkr eləyər, evim yıxar. “Qurbani”.