mehvər : is. [ər.]
1. Öz ətrafında fırlanan bir şeyin ortasından keçən mil, ox.
2. Yer kürəsinin mərkəzindən keçərək iki qütbü bir-birinə birləşdirən xəyali xətt.
3. məc. Bir şeyin əsasını, məğzini təşkil edən amil. Bu sözlər danışılan bütün danışıqların mehvəri idi. Ə.Əbülhəsən.