natamam : sif. [fars. na... və ər. təmam]
1. Bitməmiş, qurtarmamış, axıra çatdırılmamış, başa vurulmamış, yarımçıq qalmış. Natamam bina. Natamam əsər. – [Kamil:] Amma iş orasındadır ki, xəritə natamamdır, hələ hazır deyil. M.Süleymanov. _ Natamam cümlə qram. – əsas üzvlərinin biri və ya ikisi buraxılmış cümlə.
2. Qüsurlu, kəsirli, nöqsanlı. Natamam iş. – Yari-müvafiq olmasa, meydən nə faidə; Mey bəzmi birəfiq ola gər, natəmamdır. S.Ə.Şirvani.