otuz : say. İyirmi doqquzdan sonra gələn say – 3
1. Otuz manat. Otuz nəfər. – Altmış nisbi, otuz cüzi müttəsil; Doxsan min kəlmədə tamamı vardır. Aşıq Ələsgər.