oxşama : “Oxşamaq1”dan f.is.
oxşama 2:
1.Oxşamaq2”dan f.is.
2. əd. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında lirik şeir formalarından biri. Səhhət, Cabbarlı və Vurğun kimi sənətkarlarımız öz əsərlərində oxşamalardan ustalıqla istifadə etmişlər.