patoloji : sif. [yun.]
1. Patologiyaya aid olan, patologiya ilə əlaqədar olan. Patoloji anatomiya. Patoloji fiziologiya.
2. məc. kit. Qeyri-normal, normadankənar, xəstə. Patoloji hadisə.