səmavi : sif. [ər.]
1. Səmaya, göyə mənsub.
2. şair. Səma rəngində, mavi. Allah, Allah! Nə qədər ülvi... O mavi gözlər. O səmavi gözlər. H.Cavid. Səmavi tüllərdən əynində köynək; Füsunkar bir gəlin oturmuşdu tək. M.Dilbazi.
3. məc. şair. Gözəl, təmiz, saf, valehedici, qeyri-adi. Səmavi alnının uc tellərində; Ülkər tək parlayıb axan, a gözlər! A.Şaiq. O səmavi pərinin; Qəlbi intizardadır. N.Rəfibəyli.