soda :
1. Texnikada, təbabətdə və məişətdə geniş işlənən bəzi natrium duzları karbohidratlarının adı.
2. Təbabətdə və aşpazlıqda işlədilən ağ toz şəklində natrium-bikarbonat.