timsal : is. [ər.]
1. Nümunə, örnək, misal.
2. Məsəl, zərbi-məsəl. Məşədi Həsən əmi əlavə olaraq.. tat şivəsi ilə bir timsal da söylədi. S.Hüseyn. [Hacı:] Nə qədər timsal və zərbi-məsəllər eşitsəniz, uşaqlarınıza deyin, dəftərlərinə yazsınlar. Qantəmir.
3. klas. Şəkil, rəsm, surət, təsvir. Üçüncü otağın divarlarında İranın sair silsilədən olan padşahlarının timsalı nəqş olunmuşdu. M.F.Axundzadə.
4. köhn. bax təmsil 2-ci mənada. Rusların məşhur ədibi.. Krılov “Ağacın yarpaqları və kökləri” adlanan bir timsalında yazır. F.Köçərli.